Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Světci Čech, Moravy a Slezska

     Svatí jsou zemřelí lidé, kteří jsou skrze Krista na věčnosti u Boha. Jsou pro nás vzorem pro to, co na světě vykonali. Kult svatých je živý od počátku dějin křesťanské církve. Nejvíce se rozšířil během prvních třech století po Kristu, kdy bylo umučeno mnoho nevinných křesťanů.
       V roce 787 ustanovil II. nicejský koncil, že sláva a klanění (lat. latreia) patří jedinému Bohu. Panně Marii a svatým se má vzdávat úcta (lat. duleia).
       Úcta ke svatým je v církvi katolické a ve východních církvích (pravoslaví). Kult svatých je také v církvi anglikánské. Protestantské církve úctu ke svatým neuznávají a zamítly ji.
       Původně českým utrakvistům (husitům) a luteránům nebyl kult svatých cizí. Vyznávali úctu k Panně Marii, matce Ježíše Krista a k českým patronům (ochráncům): sv. Václav a sv. Vojtěch, a ke světcům doby předhusitské: sv. Jiří, sv. Barbora a sv. Kateřina. Úcta k těmto světcům přitahovala nové členy do těchto církví.

    V barokní době se rozmohla lidová zbožnost a přebujelost uctívání svatých tak, že hraničila s pověrčivostí a zastiňovala úctu k Bohu. Katolická církev na II. vatikánském koncilu (1962-1965) omezila kult svatých na určitou míru, aby nepřerostl úctu k Bohu.
      K Bohu se modlíme. Pannu Marii a svaté žádáme o přímluvu u Boha. 

 

Oficiální čeští, moravští a slezští světci

Sv. Anežka Česká, Přemyslovna (1211-1282), princezna a řeholnice

Sv. Ondřej Bobola (1591-1657), kněz

Sv. Cyril (826-869), mnich a kněz, slovanský věrozvěst

Sv. Metoděj (815-885), slovanský věrozvěst,
                  arcibiskup moravsko-panonský

Sv. Gorazd (840-900), moravský arcibiskup

Bl. 14 pražských františkánů (+1611), řeholníci, mučedníci

Ct. Marie Elekta (1605-1663), řeholnice

Bl. Gotšalk (1116-1184), řeholník

Sv. Melichar Grodecký (1584-1619), kněz a mučedník
                  (a dva společníci Marek Křižan a Štěpán Pongrácz) 

Sv. Hedvika Slezská (1174-1243), kněžna a řeholnice

Bl. Hroznata (asi 1160-1217), šlechtic, řeholník a mučedník  

Sv. Ivan (+ 882), kníže, poustevník  

Sv. Jan Nepomucký (1340/50-1393), kněz a mučedník  

Sv. Jan Nepomuk Neumann (1811-1860), filadelfský biskup  

Sv. Jan Sarkander (1576-1620), kněz a mučedník  

Sv. Jiří (281-303), římský voják a mučedník  

Sv. Josef (27 př. Kr.-25 po Kristu), tesař, manžel Panny Marie  

Bl. Marie Restituta Kafková (1894-1943), řeholnice a mučednice

Bl. Karel I. Habsburský (1887-1922), císař rakouský, král český  

Sv. Klement Hofbauer / Dvořák (1751-1820), český kněz  

Sv. Kliment (1. stol.), papež a mučedník  

Sv. Kordula (+ 383/451), princezna, družka sv. Voršily, mučednice 

Sv. Kosmas a Damián (+ 285), lékaři a mučedníci  

Bl. Marie Antonína Kratochvílová (1881-1942), řeholnice a mučednice  

Sv. Ludmila (860-921), česká kněžna a mučednice 

Bl. Mlada (950-994), česká princezna a řeholnice  

Sv. Norbert (1080-1134), biskup a řeholník 

Sv. Pět bratří benediktinů (+1005), řeholníci a mučedníci  

Bl. Podiven (1. pol. 10. stol.), voják, rádce sv. Václava  

Bl. Odorik de Pordenone/Oldřich z Čech (1286-1331), řeholník a misionář 

Sv. Prokop ze Sázavy (985-1053), opat a kněz  

Ct. Přibyslava Přemyslovna (10. stol.), česká kněžna  

Sv. Radim Slavníkovec (960/70-1006?), hnězdenský arcibiskup  

Bl. Karel Spinola (1564-1622) kněz a mučedník  

Bl. Metoděj Dominik Trčka (1886-1959), kněz a řeholník, mučedník  

Sv. Václav (903-929/935?/), český kníže a mučedník  

Sv. Vintíř (955-1045), kněz  

Sv. Vít (297-304), sicilský princ a mučedník  

Sv. Vojtěch (kol. 9576-997), pražský biskup a mučedník  

Sv. Wolfgang (kol. 924-994), biskup  

Sv. Zdislava (kol. 1215-1252), česká šlechtična  

Sv. Zikmund (před 500-524), král a mučedník

 

 

Neoficiální světci a kandidáti na beatifikaci a kanonizaci
                                                   (blahořečení a svatořečení)

 

A

B 

Josef kardinál Beran, (1888-1969), pražský arcibiskup, komunisty donucen k exilu do Vatikánu.

P. Bedřich Bridel TJ (1619-1680), kněz. Zemřel na mor v Kutné Hoře.

P. Jan Bula (1920-1952), kněz, mučedník. Zavražděn komunisty v procesu Babice.     

C

D 

Dagmar – Markéta Přemyslovna (1186-1213), česká princezna a dánská královna.

František kníže Dietrichštejn (1570-1636), olomoucký arcibiskup.

P. Jan Ignác Dlouhoveský (1638-1701), kněz.

P. Jáchym Dobeřín (+1617), kněz.

P. Václav Drbola (1912-1951), kněz, mučedník. Zavražděn komunisty v procesu Babice.     

E

F 

P. Jeroným Fischer, kněz.

G

H 

M. Vojtěcha Hasmandová (1914-1988), řeholnice.

Zbyněk Zajíc z Hazmburka (1376-1411), arcibiskup pražský.

Josef Hlouch (1902-1972), českobudějovický biskup.

P. Jan Hoffmann (1598-1678), kněz.

P. Hubatius (17. stol.), kněz.

CH 

P. Albert Chanovský (1581-1643), kněz.

P. Josef Chudáček (1883-1944), kněz.

I

J 

Jan z Jenštejna (1348-1400), arcibiskup pražský.

P. Jan Jeroným (kol. 1370 Praha-1440 Murano, Benátky), kněz, opat premonstrátů, kaplan polského krále Vladislava II. Jagella.

P. Josef Jílek (1908-1945), kněz.

Jan Valerián Jirsík (1798-1883), biskup českobudějovický.

K    

P. Adolf Kajpr (1902-1959), kněz, mučedník. Zavražděn komunisty.   

P. Jiří Karas (+1713), kněz.   

Karel IV. (1316-1378), římský císař a český král.   

P. Adam Kravařský (1585-1660), kněz.   

Šebestián Kubínek (1799-1882), laický katolický kazatel, národní obrozenec na Moravě.  

L    

Jan Lohelius (1549-1622), arcibiskup pražský.      

M    

Adam Markovský (+1604).   

Bernard Ignác Jan hrabě z Martinic (1615-1685), královský místodržitel.

Josef Karel Matocha (1888-1935), biskup brněnský.

P. Josef Konstantin Miklík (1886-1947), kněz.   

P. Jan Milíč (kol. 1325-1374), kněz.   

Mučedníci husitské doby (1419 – 1424), laici a kněží.        

N  

O 

P    

P. František Xaver Paleček (1859-1926), kněz.  

Arnošt z Pardubic (1297-1364), 1. arcibiskup pražský.   

P. František Pařil (1911-1951), kněz, mučedník. Zavražděn komunisty v procesu Babice.    

P. Václav Klement Petr (1856-1901), kněz.  

Antonín Podlaha (1865-1932), pomocný pražský biskup.   

Jan Jindřich Proks (1633-1690?).        

R   

P. Jindřich Václav Richter (1653-1696), kněz.        

S   

Františka hraběnka Slavatová (1610-1676), vychovatelka pozdějšího císaře Leopolda I.    

Antonín Cyril Stojan (1851-1923), arcibiskup olomoucký.   

P. Augustin Strobach (1646-1684), kněz.   

Ct. P. Martin Středa (1587-1649), kněz TJ, obránce Brna.   

P. Josef Štemberka (1869-1942), kněz, poslední lidický farář, mučedník. Zavražděn nacisty.   

P. Antonín Šuránek (1902-1982), kněz, životopisec arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.        

T    

Anna Bohuslava Tomanová (1907-1957), stigmatizovaná dominikánská terciářka (III. řád sv..

František kardinál Tomášek (1899-1992), arcibiskup pražský.   

P. Josef Toufar (1902-1950), kněz a mučedník. Zavražděn komunisty v procesu Čihošťský zázrak.   

Václav Trnožka (+1639).        

U 

P. Jan Evangelista Urban (1901-1991), kněz, františkán OFM, pronásledován a vězněn komunisty.

V 

Václav II. (1271-1305), český král.

Jan Bedřich hrabě Valdštejn (1644-1694), arcibiskup pražský (biskup královéhradecký) a velmistr křižovníků s červenou hvězdou.   

Bl. Vojslava (+1227), sestra blahoslaveného Hroznaty.   

Marie Rosa Vůjtěchová (1876-1945), řeholnice, zakladatelka Těšitelek Božského Srdce Ježíšova  v Rajhradě.      

W    

P. Vít Weisman  TJ (+ 1623) v Čejkovicích, kněz a mučedník. 

X        

Y    

Z    

Maxmiliána Zásmucká (1655-1718).  

Anna Zelíková (1914-1941), vyznavačka.   

P. Antonín Zgarbík (1913-1965), kněz.   

Zita Bourbonsko-Parmská (1892-1989), poslední rakouská císařovna a česká královna.

Marie Maxmiliána hraběnka ze Žďáru (1637-1690), vyznavačka.