Jdi na obsah Jdi na menu
 


K (2) / Kunhuta - Kyrik

K

(╬) Kunhuta sv. 3. 3. císařovna a řeholnice, a sv. Jindřich II. Starogerm.: kunni = rod, gund = boj, rodový boj, válečná pomsta, bojovnice za svůj rod.
       Sv. Kunhuta, dcera lucemburského hraběte Sigfrída, německá císařovna, manželka císaře sv. Jindřicha II.(13. 7.), po svatbě složili slib čistoty a dohodli se na takzvaném josefském manželství, měla podíl na jeho spravedlivém panování, založili biskupství v Bamberku, po jeho smrti vstoupila do kláštera v Kaufungenu, který založila, žila jako ostatní řeholnice. + 3. 3. 1040, pohřbena s manželem Jindřichem v bamberském dómu.
       Bývá zobrazována s modelem bamberské katedrály nebo s radlicí. Podle legendy byla obviněna z cizoložství a musela se podrobit tak zvanému „božímu soudu“, přešla po rozžhavených radlicích bosýma nohama. Její nevina byla prokázána a ti, kteří ji obvinili, byli potrestáni. Zatím jediný svatořečený panovnický pár.
        V německém církevním kalendáři společně se sv. Jindřichem 13. 7. V církevním kalendáři svátek sv. Jindřich a Kuhnuta v r. 1969 přeložen z 15. 7. Kunigunta, Kunigunda, Kinga

(╬) Kunibert sv. 12.11. biskup, sv. Kunibert, * 600 Mosela, + 12.11. 663 Kolín n. R., pocházel z hraběcí rodiny, vzdělání získal na dvoře krále Chlotara II., ve 20 letech se stal jáhnem v Trevíru, o několik let později biskupem v Kolíně, staral se o chudé ve své diecézi, založil různé ústavy a špitály, dal postavit kostel sv. Klementa, který je nejstarší v Kolíně, ten byl po dokončení v r. 1247 zasvěcen jeho jménem

(╬) Kunigunda sv. 16. 6. mučednice, sv. Kunigunda z Rapperswillu, žila ve 4. a 5. století v Rapperswillu ve Švýcarsku, družka sv. Voršily, zemřela na cestě do Říma, 16. 6.1504 přenesl její ostatky Rajmund kardinál Peraudi do kostela

(╬) Kunissa sv. 7. 3. řeholnice, sv. Kunissa z Andechsu, + 7. 3.1020 Andechs v Bavorsku, manželka hraběte Bedřicha z Diessen-Andechsu, v r. 1000 založila klášter sv. Štěpána

(♣) Kurt 26.11.

(╬) Kvadrát sv. 26. 5. biskup a mučedník, sv. Quadratus, žák apoštolů, žil v 1. a 2. století v Arménii a Athénách, kde byl jako biskup umučen, Quadrat, Kvadrat

(♣) Květa 20. 6. lat.: Floris, Flora = květ, kvetoucí, květa, Květoslava, Květava, Květuše, Flóra

(♣)(╬) Květoslav sv. 4. 5. mučedník, lat.: floris = kvetoucí, slavný, sv. Florián, římský voják, místodržitel v Lavriku v Rakousku, přivázali mu na krk mlýnský kámen a svrhli ho do Enže, + 294, mučedník, patron hasičů, ctěn jako patron proti požáru, viz Florián

(♣) Květoslava 8.12. Květa

(♣)(╬) Kvido sv. 31. 3./31. 3. opat, sv. Kvido z Pomposy, * 970 Casamare u Ravenny v Itálii, několik let žil jako poustevník, později vstoupil do řádu benediktinů v Pompose, byl zvolen opatem, pozvedl řád k rozkvětu a pro velký počet uchazečů založil druhý klášter v Pompose, dostal přezdívku Reformátor, rádce císaře Jindřicha III., dva dny dopředu předpověděl svou smrt, + 31. 3.1046 Borgo San Donnino, 4. 5.1047 dal císař přenést jeho ostatky do Špýru nad Rýnem, Quido, Guido, Wido

 

(╬) Kvido sv. 12. 9. vyznavač, sv. Kvido z Anderlechtu, + 12. 9.1012 Anderlecht v Belgii, pocházel z belgického Brabantu, syn sedláka, byl kostelníkem v kostele v Laekenu u Bruselu, pracoval jako obchodník, vydal se na pouť do Jeruzaléma a do Říma, vrátil se těžce nemocný domů, u jeho hrobu se začaly dít zázraky uzdravení.

(╬) Kvirin sv. 12. 3./30. 3. mučedník, lat.: quiritatus = pláč, nářek, kvílení. Jméno Quirin dostal po své smrti Romulus, zakladatel Říma a 1. římský král. Stal se pro Římany bohem. Jeho odchodem byli velice zarmouceni, dali mu jméno Quirinius a sebe nazývali Quirité = Římané. Sv. Kvirin z Říma (z Neussu), římský tribun, ve vězení se 6. papežem Alexandrem I. a s dcerou bl. Balbínou (31. 3.), umučen + 30. 3. 130, jeho ostatky se dostaly 30. 4.1050 do Neussu u Düsseldorfu, od 15. století patřil k tzv. Čtyřem maršálkům (sv. Antonín, sv. Kornelius, sv. Hubert), v církevním kalendáři svátek do r. 1969, Quirin, Quirinus, Kvirín

(╬) Kvirin sv. 31. 3. mučedník, sv. Quirin z Říma a z Neussu, Kvirín, Quirin, Quirinius

(╬) Kvirin sv. 4. 6. biskup a mučedník, sv. Kvirin ze Siscie, * 3. století v Siscie (Sisak) v Chorvatsku, + 4. 6. 302/308 Sabaria (Szombathely v Maďarsku), v r. 300 byl biskupem v Siscii, později byl jmenován za biskupa v Sabarii, při jedné z pohanských slavností ho nutili. aby obětoval bohům kadidlo, on se vytrvale bránil, přivázali mu na krk mlýnský kámen a utopili ho v řece Sibaris u Sabarie, v 5. století byly jeho ostatky přeneseny do Říma a uloženy v kostele sv. Sebastiána,v církevním kalendáři svátek do r. 1969, je ctěn jako patron Maďarska, Quirin, Quirinus

(╬) Kvirin sv. 16. 6. mučedník, sv. Kvirin z Říma a z Tegernsee, + 269 Řím, byl popraven za císaře Klaudia II. Gothici a hozen do Tibery, pohřben v Ponciánových katakombách, ostatky byly přeneseny do Tegernsee v Německu a pohřbeny 16. 6. 761

(╬) Kyriak bl. 3. 1. řeholník, bl. Kyriak Eliáš Chavara, * 8. 2.1805 Kainakava v Indii, + 3. 1.1871 Koonnanmmava v Indii, založil 1. 5.1831 řád Služebníků Neposkvrněné Panny Marie Karmelské (syrsko-malabarští terciáři řádu bosých karmelitánů), dnes Karmelitáni Neposkvrněné Panny Marie, r. 1866 založil ženskou kongregaci Panny Marie Karmelské syrsko-malabarského ritu, 8.2.1986 blahořečen 265. sv. Janem Pavlem II., Quiriacus

(╬) Kyriak sv. 6. 3. kněz, sv. Kyriak, * 3. století Poitiers (Poatie), Francie, + 4. století Trevír, Německo, přišel do Trevíru, kde byl vysvěcen na kněze biskupem Maximinem.

(╬) Kyriak sv. vyznavač, sv. Kyriak (Cyriak) z Korintu, žák sv. Gerasima, + 557 ve věku 108 let v Palestině. Uctíván hlavně ve východních církvích.

(♣)(╬) Kyriak sv. 22. 6./8. 8. jáhen a mučedník, sv. Cyriak, jáhen papeže Marcelina. Se svými přáteli pomáhal zajatým křesťanům, sám byl zajat a pracoval v jílových dolech. Ve vězení uzdravil z posedlosti Artemii, dceru císaře Diokleciána a byl propuštěn z vězení. Po abdikaci císaře Diokleciána nastoupil na trůn císař Maximián. Ten přikázal soudci Karpasiovi Cyriaka znovu zajmout a uvěznit. Poručil mu, aby obětoval římským bohům. To Cyriak odmítl. Na hlavu mu byla vylita vařící smůla, ale nic se mu nestalo. Byl popraven mečem společně se svými přáteli Largosem a Smaragdem za císaře Maximiána, + 303 Řím. Patří mezi 14 svatých Pomocníků, je patronem proti pokušení zlého ducha, proti špatnému myšlení a chování. Atribut: jáhenská dalmatika a spoutaný drak. V občanském kalendáři svátek do roku 1950, v církevním kalendáři svátek do roku 1969, viz Cyriak. Cyriacus, Kyriak, Kiriak.

(╬) Kyrik sv. 16. 6. mučedník, sv. Kyrik a Julita, + 305 Tars, Turecko, pocházeli z Ikonia (Konya, Turecko).