Jdi na obsah Jdi na menu
 


G / Gabriel - Gunthilda

 G

(♣)(╬) Gabriel sv. 24. 3./29. 9. archanděl. Hebr. gabrí El = síla Boží, přemohl mě Bůh, stal jsem se Božím mužem, Boží muž, Bůh je moje síla, vykonavatel Boží vůle. Sv. Gabriel jeden z archandělů je zvěstovatel (ohlašovatel) Božích příkazů v židovství, v islámu a křesťanství.
        Píše se o něm ve Starém Zákoně u proroka Daniela (Dan 8,16; Dan 9,21). V Novém Zákoně zvěstoval knězi Zachariášovi (L 1,19), Panně Marii (L 1,19), pastýřům,  ženám u Ježíšova hrobu a těšil Ježíše na Olivetské hoře. Původní svátek byl v den předcházející svátku Zvěstování Páně. V církevním kalendáři byl v r. 1969 svátek přeložen z 24. 3. Společný svátek se sv. archandělem Michaelem a Rafaelem.
        Ve východní církvi se zobrazuje jak nese zeměkouli. Je patron dobrých zpráv, sdělovacích prostředků, od roku 1925 pošťáků a poslů, od r. 1951 se sv. Klárou patron televize.

(╬) Gabriel sv. 27. 2. řeholník, sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie, vlastním jménem František Possenti, * 1. 3.1838 Assisi, jako student jezuitské koleje se rád zúčastňoval společenských večerů, kam ho vodil otec, měl skvělé vystupování, dvakrát byl smrtelně nemocen, slíbil, že po uzdravení bude sloužit Bohu, poprvé na slib zapomněl, v r. 1856 vstoupil do řádu pasionistů, ctil Bolestnou Pannu Marii, + 27. 2.1862 ve 24 letech, v klášteře Isola del Gran Sasso, kde je i pohřben, kanonizován 259. papežem Benediktem XV. 13. 5.1920 za účasti bratra lékaře Enrica (Jindřich) Posssentiho.

(♣) Gabriela 8. 3. Gabriel

(╬) Gala z Říma sv. 5.10. vyznavačka, sv. Gala z Říma, * 500 Řím, + 560 Řím, mladá vdova žila jako poustevnice (reklúsa) u chrámu sv. Petra a pomáhala lidem, kteří za ní přišli.

(♣) Galina 2.10. řec.: galéne = jasnost, průhledná, poklidná, Halina, Galena, Halka, v českém občanském kalendáři svátek do r. 1989.

(╬) Gamelbert sv. 17. 1. kněz, sv. Gamelbert, * 720 Michaelsbuch v Bavorsku, + 17. 1. 780, založil v r. 766 benediktinský klášter v Mettenu, opatem ustanovil svého kmotřence Utu a připravil ho na kněze, svatořečen v r. 1909.

(╬) Gandolf sv. 3. 4. řeholník, sv. Gandolf z Binaska, * 1200 Binasko v Itálii, + 3. 4.1260 Sicílie, františkán OFM, 257. papež Lev XIII. ho svatořečil v r. 1881, Gandalf, Gandelf, Gandulf.

(╬) Gandolf sv. 11. 5. mučedník, sv. Gandolf Burgundský, + 11. 5. 760 Burgundsko, šlechtic, zakladatel kláštera v Langres, zjistil, že ho manželka podvádí s jedním hradním kaplanem, když mu to vytýkal, byl od něho zavražděn.

(╬) Gaubald sv. 7. 1. biskup, sv. Gaubald, 1. biskup Řezna, * 700, + 23.12. 761 Řezno, v r. 739 vysvěcen na biskupa sv. Bonifácem (5. 6.).

(╬) Gaudentius sv. mučedník, lat.: Gaudeo = radovat se, těšit se, slovan.: radi = radící, radující, aby tě měl každý rád, zemřel ve 3. století, sv. Radim, bratr sv. Vojtěcha, jako benediktinský mnich přijal řádové jméno Gaudentius (latinský překlad jeho jména), stal se prvním hnězdenským arcibiskupem, + 25. 8.1006 Hnězdno v Polsku, Radimír, Radomír, Radovan, Radan, Gaudentius, Izák, Hilarion, Hillary.

(╬) Gaugerich sv. 11. 8. biskup, lat.: Gaudeo = radovat se, těšit se, ger.: rích, rik = král, radující se král, sv. Gaugerich z Cambrai, * 540 Yvoy v Lucembursku, + 625 Cambrai ve Francii.(╬) Gauderich sv. 16.10. vyznavač, sv. Gauderich z Languedoku a z Perpignanu, vyznavač, žil v 9. století ve Francii, pracoval jako pastýř ovcí, byl velice ochotný, laskavý rád pomáhal druhým.

(╬) Gebhard II. sv. 27. 8. biskup, sv. Gebhard II. z Kostnice, * 949 Bregenz v Rakousku, + 27. 8. 995 Kostnice (Konstanz) v Bádensku (Německo), hrabě z Bregenzu, ve 30 letech byl císařem Otou II. jmenován za biskupa v Kostnici, po celý život se staral o chudé, u Kostnice založil dům sv. Petra (Peterhausen), kteý přeměnil na opatský klášter, tam byl po své smrti pohřben, na místě jeho zámku stojí poutní kostel, v některých německých diecezích je svátek 26.11.    

(╬) Gebhard sv. 15. 6. arcibiskup, sv. Gebhard ze Salcburgu, * 1010 Švábsko v Německu, + 15. 6.1088 Werfen u Salcburgu, pocházel z rodu Helfensteinů, v r. 1055 byl vysvěcen na kněze, v r. 1058 se stal kancléřem krále Jindřicha II., od r. 1060 byl arcibiskupem Salcburku, v r. 1074 založil klášter Admont, ve sporu o invetituru se přiklonil na stranu papeže Řehoře VII., a císař ho poslal do vyhnanství, kde byl v letech 1077 – 1086, odkud se mohl vrátit za vévody Welfa I. Bavorského.

(ש) Gedeon starozákonní soudce, hebr.: gé – d – on, ten, kdo poráží, vítěz.  

(╬) Gelasius I. sv. 1. 2./21.11. papež, sv. Gelasius I., pocházel z Afriky, + 21.11. 496 Řím. Jeden z nejvýznačnějších teologů v raném středověku. V r. 483 se stal papežským kancléřem u 48. papeže Felixe II., který se s ním radil o všech rozhodnutích. V r. 492 byl zvolen 49. papežem.
        V jednom ze svých listů doporučoval udílet svaté přijímání dětem. Zavedl svátek Obětování Panny Marie v Jeruzalémě (dnes Zasvěcení Panny Marie) 21.11. a svátek Očišťování Panny Marie – Hromnic (dnes svátek Uvedení Páně do chrámu) 2. 2., místo pohanských slavností Lupercalií (luperkálie), které měly zahánět neštěstí. Mladí muži v kozích kůžích šlehali „očistným“ řemenem ženy. Měsíc, kdy se slavnosti konaly se nazýval „očišťující “ = februarius.
        Zavedl 8. 5. svátek Zjevení sv. Michaela archanděla, které měl v jeskyni na hoře Gargano v jižní Itálii r. 495, svátek zrušen r. 1969 (Zj 4, 7 – 8).
        Od začátku svého pontifikátu byl ve shodě s císařem Anastasiem (491-518) o světské a duchovní moci, že biskupové se podřídí ve světských věcech panovníkovi, a v duchovních věcech se panovníci podřídí biskupům. Podle této dohody se císař odřekl bludného učení monofyzitismu (o jedné Kristově přirozenosti).
        Papež byl oblíben u lidí. Velkou zásluhu si získal v péči o chudé. Vyzval kněze, aby čtvrtinu příjmů dávali chudým. Některé části jeho uspořádání mešní liturgie se používají v současném misálu. Byl pohřben v basilice sv. Petra, místo jeho hrobu je neznámé. Svátek byl v r. 1969 byl zrušen, obnoven v r. 1995 v církevním kalendáři na 1. 2.   

(╬) Gemma sv. 11. 4. mystička, sv. Gemma Galganiová, * 12. 3.1878 Camigliano, + 11. 4.1903 Lucca, matka ji zemřela v jejích 8 letech, po ní zemřel bratr, její otec zemřel v r.1888, sama těžce onemocněla bolestmi páteře, tuberou, ohluchla a ochrnula, lékař ji dával několik dní života, 2. 2.1899 přijala svátost nemocných a náhle se uzdravila, pracovala jako služebná v jedné rodině.
        V předvečer svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova upadla do extáze, při které dostala stigmata (Kristovy rány), které se objevovaly po čtyři roky každý čtvrtek. Zemřela na Velký pátek a byla pohřbena v klášteře passionistů. Její životopisec napsal: „Její srdce hořelo jako oheň, často měla ožehnuté šaty v místech, kde je srdce.“, 261. papež ct. Pius XII. ji svatořečil 2. 5.1940.  

(╬) Geminián sv. 31. 1. biskup, sv. Geminián z Modeny, + 396 v Modeně v Itálii, stal se 2. biskupem Modeny a později přestavěný dóm (katedrála) byl jemu zasvěcen.  

(╬) Genesius sv. 26. 8. mučedník, lat.: genesis = zrození, z prokázaného původu – urozený, šlechtic, sv. Genesius herec, komik, který ve svých hrách parodoval křesťanství. Na jednom divadelním představení k zesměšnění křesťanů, se skutečně nechal pokřtít při předvádění křtu a vyznal veřejně víru v Ježíše Krista. Císař ho dal uvěznit a mučit, při mučení opakoval: „Kristus je jediný král, nevyrvete mi ho z úst ani ze srdce“, popraven mečem, + 286, legedární komik stal se patronem všech herců a divadelníků, v církevním kalendáři do r. 1969.

(╬) Gentilie bl. 29. 1. matka a vyznavačka, žila v Itálii v 16. století, svou mírností a tichostí změnila svého vzteklého manžela, ale až po jeho smrti mohla projevit svou dobročinnost.

(♣)(╬) Gerald 13.10./13. 3. opat, zkomolené jméno z lat.: herold = hlasatel panovníka, sv. Gerald z Maya, * 642 Anglie, + 13. 3. 732 Mayo v Irsku, založil v Lindisfarne klášter benediktinů OSB pro Anglosasy a Iry, aby mezi nimi nedocházelo ke sporům, jako dříve, v r. 655 zavládl hlad, ale lidé chtěli raději mor, když ten vypukl, přežili jen ti, kteří se schovali pod opatův plášť, který se zvětšoval, není v českém kalendáři, Geralda, Geraldina.

(╬) Gerald sv. 13.10. vyznavač, sv. Gerald z Aurillaku, * 855 Aurillak, Francie, + 13.10. 909 Cezeinac, Francie, hrabě, který založil opatství, kolem něho se vyvinulo město Aurillak, k žákům kláštera patřil Gerbert de Aurillac (140. papež Silvestr II. v letech 999 – 1003, zavedl v počítání arabské číslice, zabýval se alchymií a astronomií, podle tohoto papeže vznikla legenda o Faustovi, měl přezdívku „Kouzelník“), založil další kláštery se špitály, nikdy se neoženil a pracoval pro své poddané. 

(╬) Gerard Majella sv. 16.10. řeholník, sv. Gerard Majella, * 23. 4.1726 Muro Lucano v Itálii, + 16.10.1755 Caposele u Neapole, vyučený krejčí, ve 23 letech vstoupil do řádu redemptoristů CSsR, pracoval jako vrátný a sakristián, měl dar prorokování a uzdravování, pomáhal tím i svým představeným při obtížích jejich úřadu, byl oblíben lidmi, protože pomáhal mladým maminkám v kostele s malými dětmi, je nazýván anděl matek, je oblíben v západní Evropě a v USA, svatořečil ho 258. papež sv. Pius X. 11.12.1904.

(╬) Gerbert sv. 15. 5. kněz a mučedník, sv. Gerbert z Gheelu, pocházel z Irska, pomohl k útěku irské princezně sv. Dymfně (15. 5.), kterou si chtěl vzít za manželku její vlastní otec král, ten je dostihl a oba je zabil, Gernbert, Gerebern.

(♣) Gerda 22. 9.   

(╬) Gereon sv. 10.10. mučedník, sv. Gereon z Kolína a druhové, + 286/304 Agaun (St. Moritz), římský voják thébské legie, jejím velitelem byl sv. Mořic (22. 9.), po vítězné bitvě při návratu z Galie, nařídil císař Dioklecián obětovat římským bohům. Thébská legie se vzepřela, společně s dalšími 49 vojáky (Exsuper, Innocenc, Kandid, Thyrsus, Viktor, Vital a další /10.10.) byl popraven mečem, nad jejich hrobem byl ve 4. století postaven kostel, jeho ostatky byly převezeny do Kolína nad Rýnem, kde se našly při přestavbě chrámu v r. 1121. 

(╬) Gerfried sv. 28. 4. řeholník, germ.: gert fried = kopí přátelské, sv. Gerfried ze St. Maur, žil v 8. a 9. století ve Francii v benediktinském klášteře OSB. 

(╬) Gerfried sv. 12. 9. biskup, sv. Gerfried z Münsteru, + 12. 9. 839 Münster v Německu. 

(♣)(╬) Gerhard sv. 24. 9. biskup a mučedník, germ.: gert hard = kopí silné, sv. Jaromír – Gerhard z Benátek, benediktinský mnich z Benátek, opat kláštera sv. Jiří, věrozvěst Maďarů, pozván králem sv. Štěpánem, v r. 1030 byl vysvěcen na biskupa v maďarském Csanádu (Čanád), po smrti krále sv. Štěpána zahájil jeho nástupce král Ondřej Arpádovec pronásledování křesťanů, biskup byl cestou ke králi přepaden, kamenován a proboden kopím na na Gerhardově hoře v Budapešti, + 24. 9.1047 Budapešť.
        Svatořečen 158. papežem sv. Řehořem VII. v r. 1083, společně se Štěpánem I. Uherským, Emerichem, Svoradem a Benediktem. Čeští obrozenci v 19. století přeložili jméno jako silný mír = Jaromír, Jaromíra, Gerard, Gerik, Gellért, Griselda, Erthard.

(╬) Gerhard z Brogne sv. 3.10. opat, sv. Gerhard z Brogne, + 3.10. 959 Brogne v Belgii.   

(╬) Gerhard z Clairvaux sv. 13. 6. řeholník, sv. Gerhard z Clairvaux, + 13. 6.1138 Clairvaux ve Francii, 2. nejstarší bratr sv. Bernarda z Clairvaux, s ním založil v r. 1115 klášter, kde se staral o hosty.   

(╬) Gerhard Maiella sv. 11.10. řeholník, * 1726, pocházel z chudé rodiny, vstoupil do řádu Redemptoristů (Nejsvětějšího Vykupitele), jeho představeným byl sv. Alfons z Liguori, byl křivě obviněn mladou ženou, že chce být s ní, ona později své žaloby odvolala, až do vyřešení případu nesměl přistupovat ke svátostem, zemřel ve 29 letech, + 1755, v církevním kalendáři svátek do r. 1969.   

(╬) Gerhard sv. 5. 4. opat, sv. Gerhard ze Sauve-Majeur, * 1025 Corbie, Francie, + 5. 4.1095 Sauve Mayeur, benediktin OSB, svatořečen v r. 1197.   

(╬) Gerhard sv. 23. 4. biskup, sv. Gerhard z Toulu, * 935 Kolín nad Rýnem, + 23. 4. 994 Toul ve Francii, ve 28 letech byl jmenován biskupem 3. 3. 963, jako hlavní úkol si dal pečovat o chudé.   

(╬) Gerhard sv. 13. 5. řeholník, sv. Gerhard z Villamagna, * 1175 Florencie, + 13. 5.1245 Villamagno u Florencie, stal se mnichem, v r. 1833 svatořečen 255. papežem Řehořem XVI.   

(╬) Gerlach sv. 5. 1. poustevník, sv. Gerlach z Houthemu, poustevník, * 1100 Valkenburg v Holandsku, + 5. 1. 1165/6 Houthem v Holandsku, několik let se staral o nemocné a umírající v Jeruzalémě, vrátil se do vlasti a žil v dutém stromě jeko poustevník, patron proti dobytčímu moru.  

(╬) Gerhoh sv. 27. 6. řeholník, sv. Gerhoh z Reichersbergu, * 1093 Polling v Bavorsku, + 27. 6.1169 Reichersberg v Rakousku, augustiniánský mnich, v r. 1132 se stal proboštem, podporou papeže Alexandra III. popudil Bedřicha Barbarossu, který nechal v r. 1159 přepadnout probošství, probošt uprchl a vrátil se za 10 let, krátce na to zemřel.   

(╬) Gerlinda sv. 26. 2. poustevnice, sv. Gerlinda, 12. století v Kreuznachu, Porýní-Falc, žila jako reklúza (osamocená poustevnice u kostela). 

(╬) German sv. 28. 5. biskup, lat.: germanus = římský bojovník v Germánii, sv. Germán, * 496 Autun ve Francii, + 28. 5. 576 Paříž, od mládí žil jako poustevník, v r. 530 byl vysvěcen na kněze, v r. 540 se stal opatem kláštera sv. Symforiána v Autunu, v r. 550 ho jmenoval král Childebert I. biskupem pařížským.
        Žil velice skromně, byl štědrý k chudým, kterým rozdělil velkou část majetku, mezi lidmi byl velice vážený, osvobozoval nespravedlivě odsouzené, jeho příklad zapůsobil i na francouzského krále, který se snažil pomáhat svým chudým poddaným, v r. 570 založil benediktinský klášter s kostelem sv. Vincence ze Zaragozy (sv. Germana, Saint Germain des Près).
        Podle legendy si dal v zimě zavolat písaře, aby napsal na jeho postel datum 28. květen, nikdo nevěděl co ten datum znamená, ale o několik měsíců později biskup zemřel, pohřben v kostele sv. Vincence, po jeho smrti přejmenován jeho jménem na Saint Germain des Près, v kostele je pohřben polský král Jan Kazimír V. a filosof Descartes, klášter s kostelem je na nejrušnější křižovatce v Paříži, v době založení stál daleko před městem v lukách (près), v církevním kalendáři svátek do r. 1969, Germain, Germán.     

(╬) German z Auxerre sv. 31. 7. biskup, sv. German z Auxerre, * 378 Auxerre ve Francii, + 31. 7. 448 Ravenna v Itálii, po studiích, kde poznal víru v Ježíše Krista, se dal pokřtít, vystudoval teologii a byl vysvěcen na kněze. Teologii u něho studoval Potitus (děda sv. Patrika).
        V r. 418 se stal biskupem, celý svůj majetek dal pro svou diecézi, založil několik klášterů, byl přítelem sv. Martina z Tours. Při svých cestách potíral blud pelagianistů, že není dědičný hřích.
        30 let působil jako biskup, pohřben v rodném městě, nad jeho hrobem byl postaven kostel St. Germain. Ve své době ho nazval sv. Martin z Tours nejuctívanějším světcem Francie.

(╬) Germán sv. 11.10. biskup a mučedník, sv. Germán, umučen v Besanconu ve Francii, v církevním kalendáři svátek do r. 2006, Heřman, Herman, Hermína.

(╬) Germana Cousinová sv. 15. 6. vyznavačka, sv. Germana Cousinová, * 1579 Pibrac, + 15. 6.1601 Pibrac u Toulouse ve Francii, v dětství byla těžce nemocná a trpěla od macechy, pracovala jako pastýřka, byla veselá, trpělivá a pokorná, ve 22 letech zemřela ve stáji u ovcí, 256. papež bl. Pius IX. ji svatořečil 29. 6.1867.

(╬) Germar sv. 30.12. opat, sv. Germar z Flay, * 610 Wardes, Francie, + 30.12. 660 St. Germer de Flay ve Francii.

(╬) Gero z Kolína sv. 28. 6. arcibiskup, sv. Gero z Kolína, * 900 Durynsko, + 28. 6. 975 Kolín n. R., v r. 969 se stal kolínským arcibiskupem, založil klášter Gladbach, v r. 971 přivezl z Konstantinopole ostatky sv. mučedníka Pantaleona.

(╬) Gerold sv. 10. 4. poustevník, sv. Gerold z Grosswalsertalu, * 900 Rätien, + 978 Frisun v Rakousku, šlechtic, který daroval své statky klášteru Einsiedeln, založil probošství ve Frisunu.

(╬) Gerold sv. 7.10. mučedník, sv. Gerold z Kolína, * 1201 Kolín n. R., + 7.10.1241 Cremona v Itálii, na jedné ze svých cest do Svaté země byl přepaden lupiči a zavražděn, pohřben v kostele sv. Marie Magdaleny v Cremoně, Gerwald.

(♣)(╬) Gertruda Veliká sv. 17.11./16.11. řeholnice, germ.: gert trud = pevná v kopí, v germánských pověstech valkýra – víla, která provázela padlé bojovníky do ráje, sv. Gertruda z Helfty Durynská, * 6. 1.1256 Durynsko v Německu, + 13./16.11.1302 v Helftě.
        V 5 letech v r. 1261 byla dána na výchovu do kláštera v Helftě, který vedla její jmenovkyně Gertruda z Hackeboru. 27. 1.1281 ve 25 letech měla první vidění Ježíše, která mívala až do své smrti. Každé vidění bylo spojeno s určitým svátkem a liturgickou slavností.
        Dlouho mlčela, až v r. 1289 ji Ježíš řekl, aby sepsala všechno z těchto zjevení, napsala latinsky knihu „Legatus divinae pietatis = vyslanec Boží zbožnosti“. Zde popsala symbolicky Srdce Páně jako lyru, na kterou hraje Duch Svatý, jako bohatý pramen občerstvení pro duše v očistci, milost síly pro duše živých a blaženost pro svaté v nebi. Před smrtí pronesla: „s Tebou Kriste, ať je zasnouben můj duch v jeden duch, v jeden dech, v jednu vůli, v jednu lásku“.
        Oficiálně nebyla nikdy svatořečena. Její úcta byla dovolena 247. papežem Klementem XII. v r. 1738, rakev s jejími ostatky vlastní hraběcí rod Welfů (Helftů). Ve svých spisech napsala většinu invokací v litaniích k Božskému Srdci Páně. V českém občanském kalendáři do 1989, v církevním kalendáři svátek do r. 1969, obnoven 2005, Truda, Gerta.

(╬) Gertruda sv. 13. 8. řeholnice, sv. Gertruda z Altenbergu, * 29. 9.1227 Durynsko, + 13. 8.1297 Altenberg v Hesensku, dcera sv. Alžběty Durynské – Uherské (17.11.), byla na vychování v klášteře premonstrátek OPraem. v Altenbergu, kde se v 21 letech stala v r. 1248 novicmistrovou, v r. 1311 byla svatořečena 196. papežem Klementem V.

(╬) Gertruda sv. 15. 5. mučednice, sv. Gertruda z Brabantu, + 500 Brabant v Belgii.

(╬) Gertruda sv. 17. 3. abatyše, sv. Gertruda z Nivelles, * 616 Karlburg, + 653/659 Nivelles v Belgii. Její otec Pipin I. Starší byl královským správcem (majordomem), matka sv. Ita (Iduberga) založila po smrti manžela v r. 639 klášter, kde se Gertruda stala abatyší. Sv. Gertruda měla mladší sestru sv. Beggu.
        Gertruda se věnovala studiu Písma Svatého, několik hodin denně trávila na modlitbách, odkud brala sílu pro pomoc trpícím. Podle legendy svou modlitbou zabránila myším a krysám zlikvidovat obilí a zachránila úrodu ve své zemi.
        Patronka nemocnic, poutníků, chudých a vdov, polí, zahradníků, proti pohromě myší a krys. V některých kalendářích má svátek 20.3.

(╬) Gertruda ct. 27. 5. řeholnice, ct. Gertruda ze Schaffgotschů, křestním jménem Josefína, * 22. 8.1850 Bonn, + 27. 5.1922 Trevír, založila v r. 1891 řád sester sv. Josefa. Byla příbuzná s rodinou Schaffgotschů, která vlastnila Bílou Třemešnou v Královéhradeckém kraji.

(╬) Gerulf sv. 21. 9. mučedník, sv. Gerulf, * 740 Merendree v Belgii, + 750 Gent v Belgii

(╬) Gerwich sv. 5.10. mnich, sv. Gerwich, + 5.10.1133 Waldsassen v Německu

(╬) Gerwin sv. 17. 4. poustevník a opat, sv. Gerwin z Aldenburgu, benediktin OSB, * 11. století, + 17. 4.1107 (1117) v Belgii.

(♣) Géza 21. 1. Gejza

(♣)(╬) Gilbert sv. 24.10./4. 2. řeholník, sv. Gilbert ze Sempringhamu, * 1085 v Sempringhamu, syn rytíře, studoval v Paříži, v r. 1123 vysvěcen na kněze, v r. 1131 založil klášter benediktinek, v r. 1135 založil řád gilbertinů, je to jediný řád založený Angličanem, schválen 168. papežem Evženem III., řád budoval kláštera se špitály a chudobinci, + 4. 2.1189 v Anglii, v r. 1202 svatořečen 177. papežem Inocencem III., v církevním kalendáři svátek do r. 1969, opět od r. 2007.

(╬) Gilbert sv. 6. 6. řeholník, sv. Gilbert z Neuffontaines, + 6. 6.1152 Neuffontaines (nový pramen) ve Francii, v r. 1725 svatořečen 246. papežem Benediktem XIII.

(╬) Gilduin sv. 27. 1. kněz, sv. Gilduin, * 1053 Bretaň, + 27. 1.1077 Pierre en Vallée.

(♣) Gina 7. 9. není v českém kalendáři.

 

(╬) Gisbert sv. 20. 3. biskup, sv. Gisbert z Lindisfarne, * 620 Northumberland, Anglie, + 20. 3. 687 Farna Island v Anglii, pocházel z bohaté rodiny, v r. 651 se stal benediktinem v klášteře Melrose, v r. 662 opatem, byl vynikajícím kazatelem a na jeho bohoslužby docházelo mnoho lidí, v r. 676 odešel na ostrov Farna, kde žil jako poustevník 6 roků, v r. 682 byl povolán na biskupský stolec v Hexhamu, za rok přešel jako biskup Lindisfarnu, pohřben na ostrově Farna, za 11 roků otevřeli jeho hrob a našli neporušené tělo, které bylo uloženo v katedrále v Lindisfarnu, v r. 875 zničili Dánové město Lindisfarne a biskupovi ostatky byly přeneseny do Durhamu, je to jeden z nejznámějších světců v Anglii, jeho jméno mají tři anglická města: Cubert, Cutherston, Kirkcudbright, Cuthbert       

(╬) Gisela sv. 18. 2./ 7. 5. královna a abatyše, něm.: geisel = rukojmí, gisello = spolubydlící, sv. Gisela Uherská,* 985 zámek Abbach u Řezna (Regensburg), + 7. 5.1060 Niedernburg v Pasově, Bavorsko, dcera vévody Jindřicha II. Bavorského, sestra císaře Jindřicha II. (13. 7.), v 10 letech byla provdána za sv. Štěpána I. Uherského (16. 8.), v r. 1003 se jim narodil syn Imrich (Emerich, 5.11.), přispěla k pokřesťanštění Uher, založila několik klášterů, po smrti manžela v r. 1038 byla vystavena nevraživosti uherské šlechty, která ji uvěznila, byla vysvobozena v r. 1045 králem Jindřichem III. s kterým odjela do Pasova, kde vstoupila do kláštera benediktinek, několik posledních let zastávala úřad abatyše, v r. 1908 byl otevřen její hrob, kde byla původní náhrobní deska, která zakrývala její kostru. V kalendářích od r. 2009 s titulem svatá. Gizela.   

(╬) Giselbert sv. 1.10. vyznavač, sv. Giselbert ze Zusmarshausenu, pocházel ze Skotska, žil v 11. století v Zusmarshausenu v Německu, skotský královský syn, v Bavorsku pracoval jako pastýř ovcí.  

(♣) Gita 10. 6. Markéta, Margareta, Margita.    

(╬) Gleb sv. 5. 9. mučedník, sv. Glěb, pokřtěn jménem David, syn sv. Vladimíra Velikého, knížete na Kyjevské Rusi, bratr sv. Borise a Svjatopolka Vladimiroviče Prokletého nebo Zlořečeného (Svatopluk, 979-1018/19). Jejich otec Vladimír před smrtí rozdělil zemi mezi své syny. Borisovi připadlo Vladimirsko a Rostovsko, Glebovi Muronsko a Svatoplukovi Kyjevská Rus. 15. 7.1015 otec zemřel a Svatopluk se chtěl zbavit svých bratrů. Oba dal zavraždit bratr Svjatopolk (Svatopluk) Vladimirovič Prokletý nebo Zlořečený (Svatopluk, 979-1018/19). Borise dal svými sluhy (Puťša, Talec, Jelovič, Ljaško) probodnout kopím. S ním zahynul i kněz Jiří. Boris + 24. 7. Byl pohřben ve Vyšegrodském chrámu sv. Basila. Svjatopolk pozval bratra Glěba do Kyjeva, kde ho na cestě Glebův kuchař Torčin podřízl nožem. Gleb + 5. 9.1015. Svjatopolk byl po smrti obou bratrů vyhnán z Kyjeva a vlády se ujal mladší bratr Jaroslav. Ten dal ostatky obou bratrů přenést v Kyjevě do nového chrámu postaveného k jejich poctě. Na jejich hrobě docházelo k zázračným uzdravením. Patroni kupců. Část jejich ostatků se nachází v Sázavském klášteře sv. Prokopa, kde v r. 1095 posvětil oltář 8. pražský biskup Kosmas. Národní patroni Ukrajiny a Ruska, s titulem страстотерпци (strastoterpci = strašně trpící). Kanonizováni 24. 7. 1020 kyjevským arcibiskupem metropolitou Janem I. V římskokatolické církvi je v roce 1724 svatořečil 246. papež Benedikt XIII. Gleb není v českém kalendáři.

(╬) Glodesinda sv. 27. 7. abatyše, sv. Glodesinda z Metzu, + 610 Metz ve Francii.

(╬) Goar sv. 6. 7. poustevník, sv. Goar, * 495 Akvitánie, Francie, + 6. 7. 575 St. Groar v Německu, v r. 520 přišel do Trevíru, aby si vyžádal od biskupa souhlas usadit se v jeho diecézi jako poustevník, u města Koblenzu si postavil poustevnu, ošetřoval nemocné, dával jíst chudým a stal se duchovním rádcem pro všechny, kteří k němu přicházeli, po smrti trevírského biskupa mu král Siegberg I. nabídl tuto hodnost, ale on ze skromnosti odmítl, král mu dal na rozmyšlenou 20 dní, podle legendy prosil Boha, aby tento úřad nemusel přijmout, těžce onemocněl, 7 let ležel na lůžku a zemřel, byl pohřben na tom místě, později se tam rozrostlo město St. Groar, Grogar

(╬) Godeberta sv. 11. 4. abatyše, sv. Godeberta z Noyonu, + 690 Noyon ve Francii.

(╬) Godeleva sv. 6. 7. mučednice, sv. Godeleva, + 6. 7.1070 Gistel v Belgii, francouzská hraběnka z Boulogne, která se vdala za vlámského šlechtice Bertolda z Gistelu, ten ji týral, až ji nakonec dal uškrtit, tělo hodili najatí vrahové do studny, patronka Belgie, Gudula

(╬) Gomidas bl. 5.11. kněz a mučedník, bl. Gomidas Keumurgian, * 1656 Istanbul (Cařihrad) v Turecku, + 5.11.1707 Istanbul (Cařihrad) v Turecku, svým příkladným životem křesťana obracel na katolickou víru muslimy, byl zatčen a umučen. 260. papež Pius XI. ho 23. 6.1929 blahořečil.

(╬) Gontran sv. 28. 3. král a vyznavač, syn franckého krále Chlotara a vnuk sv. Klotildy, žil v Burgunsku, po smrti svých třech bratrů, po jednom zůstal malý syn, sjednotil jejich království se svým, adoptoval svého osiřelého malého synovce, který se po jeho smrti stal králem, snažil se být dobrým panovníkem svým poddaným, + 593, v církevním kalendáři svátek do r. 1969.

(╬) Gorazd sv. 27. 7. biskup, a druhové, slovan.: člověk z hor, zkušený, zdatný horal, goral, sv. Gorazd, * 840 ?, + 900, původem z Velké Moravy (pravděpodobně na území Slovenska v Tatrách, jeho jméno bylo původně přezdívka – člověk z hor = horal, goral, gorazd)).
        Vysvěcen na kněze 868, žák sv. Metoděje, který ho vybral v r. 885 za svého nástupce v arcibiskupském úřadu: „to je muž svobodný (tj. šlechtic) a z vaší země.“ Znal 3 jazyky (latina, řečtina, slovanština), překládal z řečtiny do slovanského jazyka, po smrti svého učitele a moravského arcibiskupa Metoděje byl intrikami nitranského biskupa Wichinga donucen odejít se svými druhy (Kliment Ochridský /Velický/ se stal biskupem v bulharské Velici + 27. 7. 916, Sáva, Angelár a Naum), kteří byli Makedonci, do vyhnanství.
        V r. 885 odešel na Krakovsko, které tehdy patřilo pod vládu Moravy, ale bylo daleko od Wichingova vlivu (Wiching si znepřátelil Svatopluka a byl nucen odejít s císařem Arnulfem, ten ho jmenoval v r. 894 pasovským biskupem, pro své intriky byl r. 897 sesazen solnohradským arcibiskupem, + 899). Jeho druhové odešli do Bulharska a přenesli tam slovanskou bohoslužbu a písemnictví (Gorazd, Klement Ochridský, Naum, Angelár, Sáva, společně se sv. Cyrilem a Metodějem mají ve východních církvích titul svatí Sedmipočetníci).
        Při obnově moravského biskupství se stal v r. 899 arcibiskupem, po zániku říše působil v jižním Polsku na Vislansku. Český patron. Atribut: mitra, berla, dvojitý kříž. V církevním kalendáři svátek od r.1967 je tento svátek v církevním kalendáři 27. 7., dříve 17. 7., Horymír, Montanus

(╬) Gorazd (sv.) 4. 9. biskup a novomučedník pravoslavné církve, pražský pravoslavný biskup sv. Gorazd II., který si dal jeho jméno, vlastním jménem Matěj Pavlík, popravený nacisty, + 4. 9.1942. Kanonizovaný českou pravoslavnou církví 4. 9.1987. V českém pravoslaví svátek 4. 9. (17. 9.) blažený novomučedník biskup Gorazd II. a druhové.

(╬) Gordián sv. 10. 5. mučedník, římský soudce, který uvěřil v Krista po svědectvích odsouzenců, nechal se pokřtít a za císaře Juliána Odpadlíka byl umučen r. 362, byl pohřben v kostele sv. Epimacha a Gordiána na Via Latina (Latinská cesta), Gordian, v církevním kalendáři svátek do r. 1969.

(╬) Gorgon Nikomédský sv. 9. 9. mučedník, lat.: gorgonius = pochází z místa Gorgon, podle řecké mytologie gorgony byly dívky s hady místo vlasů, neznámější z nich byla Medúza, sv. Gorgonius se narodil v Nikomedii (Izmid, Izmit v Turecku), stal se komorníkem císaře Diokleciána, s pomocí dvořana Dorothea přivedl k víře i ostatní sluhy, když viděl, jak je jeden křesťan krutě mučen, vyčetl císaři jeho krutost a byl umučen se sv. Gordiánem v nehašeném vápně r. 304 v Římě, pohřben v římském kostele sv. Epimacha a Gordiána na Via Latina (Latinská cesta), jejich ostatky darovala v r. 770 sv. císařovna Hildegarda (30. 4.), manželka sv. Karla Velikého, klášteru v Kemptenu v Allgaü,, v církevním kalendáři svátek do r. 1969, Gorgon.

(╬) Gorgon Římský sv. 9. 9. mučedník, sv. Gorgonius, + 305 Řím, římský voják, popraven za císaře Diokleciána, pohřben na Via Lavicana (cesta do Lavicia), jeho ostatky se dostaly v 8. století do Mindenu ve Vestfálsku, kde mu byla zasvěcena katedrála.

(╬) Gorgonia z Naziánu sv. 9.12. vyznavačka, sv. Gorgonia z Naziánu, * 300 Nazian, + 370 Nazian (Nenisi v Turecku), dcera sv. Řehoře Naziánského Staršího (1. 1.) a sv. Nonny (5. 8.), sestra sv. Řehoře Naziánského Mladšího (2. 1.), sv. Cesaria (Cézaria, 25. 2.).

(╬) Gosberet sv. 13. 2. biskup, sv. Gosberet, sv. Wiho a sv. Adolf, z Osnabrücku, sv. Wiho byl 1. biskupem, + 20. 4. 804, sv. Gosbert + 2. 2. 874, sv. Adolf, cisterciácký mnich, biskupem od 1216  

(♣)(╬) Gottfried sv. 8.11. biskup, germ.: Gottes fried = Boží mír, mír od Boha, sv. Gottfried, Bohumír, * 1065 Soissons ve Francii, + 8.11.1118 Soissons ve Francii, viz Bohumír, Gottfried, Gotfríd, Bohumíra, Bohuš, Bohuše

(╬) Gothard sv. 5. 5. biskup, germ.: Gottes hard = Boží síla, silný v Bohu, sv. Gothard z Hildesheimu, * 960 Reichersdorf v Bavorsku, + 5. 5.1038 Hildesheim, Sasko, pocházel z chudé rolnické rodiny, jeho otec hospodařil na polích benediktinského kláštera Niederaltaich, mniši si všimli jeho syna, nadaného chlapce a nechali ho studovat na klášterní škole, v r. 990 se stal benediktinem OSB, později byl zvolen opatem, z kláštera se stalo centrum vědy, na návrh císaře Jindřicha II. byl vysvěcen 30.11.1022 na biskupa v Hildesheimu, který se stal centrem vzdělanosti, za svého působení založil 30 klášterů se školami, přestavěl biskupský dóm (katedrálu), při vážnosti svého úřadu a při všech starostech si zachoval vlídnost, veselou povahu a laskavost, pro kterou byl velice oblíben, podporoval chudé studenty, pohřben v biskupském dómu v Hildesheimu, kanonizován 165. papežem Inocencem II. v r. 1131 a je prvním světcem Bavorska, podle něho byl pojmenován průsmyk sv. Gottharda, patron bavorských zedníků, v církevním kalendáři svátek od r. 1969, Gotthard, Godehard

(╬) Gotšalk bl. 19. 2. opat, germán.: Gottschale = Boží miska (šálek, nádobka). Sv. Gotšalk, pocházel z Kolína nad Rýnem. + 19. 2.1184. V těžké nemoci slíbil, že když se uzdraví, stane se mnichem. Vstoupil do premonstrátského kláštera v Steinfeldu u Kolína n. R. Odtud byl přeložen do kláštera v Želivi, kde byl zvolen opatem. Podílel se na založení několika mužských i ženských premonstrátských klášterů v Čechách. Tři dny v týdnu se postil o vodě a chlebu, ostatní dny jedl jiná jídla, kromě masa. Za pokání nepřespával ve vyhřáté místnosti. V noci se hodně modlil a přes den pracoval s ostatními. Byl velice laskavý. Godšalk, Gotschalk, Gottschalk

(╬) Gotšalk sv. 14. 6. kníže a mučedník, germán.: Gottschale = Boží miska (šálek, nádobka), * 1000 Německo, + 14. 6.1066 Lenzen v Německu, panovník Lužických Srbů, zasazoval se o pojné kořtění své země a sám pomáhal na misiích, byl spoluzakladatelem biskupství v Ratzenbergu a Meklenburgu, při povstání lužickosrbských pohanů byl od nich zavražděn.

(╬) Gozzelin sv. 6. 8. vyznavač, sv. Gozzelin, + 29. 7.1149 Altenberg v Německu, pracoval ajko pastýř na opatském statku, na jeho modlitbu vytryskl v období úmorného sucha pramen vody, který má léčivou sílu, nad pramenem byla později postavena kaple, Gezelin, Gizelin

(╬) Gracián sv. 18.12./17. 2. biskup, lat.: gratus, gratia = půvabný, milý, vítaný, oblíbený, zavděčit se, radostně, laskavost, milost, prokázání dobrodiní (v přeneseném významu poděkování za život), za pouhé díky, zdarma. Sv. Gracián pocházel z Říma. + 18.12. 301 Tours ve Francii. Byl poslán 20. papežem sv. Fabiánem do Galie jako misionář. V r. 249 se stal zakladatelem diecéze a 1. biskupem v Tours. Dožil se nejhoršího pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána, ale sám zemřel stářím. Po jeho smrti byla diecéze 36 let bez biskupa. V r. 337 biskup sv. Libor (23. 7./9. 4.) dal postavit katedrálu, kam jeho nástupce sv. Martin (11.11.) přenesl ostatky prvního biskupa a katedrálu zasvětil jeho jménem. Katedrála sv. Graciána patří ve Francii k nejvýznamnějším a nejznámějším stavbám. Svátek byl přeložen na 17. 2., od r. 1969 zůstal pouze v římském kalendáři. Gratia, Grácia, Graciana, Gratiana, Miloslav, Miloslava

(♣) Graciana 17. 2. lat.: gratia = milost (v přeneseném významu poděkování za život). Gracia, Grátie, Grácie, Gracián, Miloslav, Miloslava

(♣) Gréta 13. 7.

(╬) Grimo sv. 2. 2. řeholník, sv. Grimo z Ursbergu, * 1100, + 2. 3. 1173 Ursberg, Bavorsko, mnich v premonstrátském klášteře OPraem., kde se později stal proboštem.

(╬) Gudmund z Hólaru sv. 1.11. biskup, sv. Gudmund z Hólaru, * 1161 Island, + 1237 Hólar na Islandu.

(╬) Gudula sv. 8. 1. kajícnice, * 7. století Merchtem v Belgii, + 712 Moorsel v Belgii, dcera sv. Amalbergy z Maubeuge (10. 7.), sestra sv. Reinhildy (16. 7.), postavila si celu, ve které vedla až do své smrti kající život za hříšníky, její tělo bylo přeneseno do chrámu sv. Michaela archanděla v Bruselu, který byl v r. 1579 znesvěcen protestanty, patronka hlavního města Belgie Bruselu, Godeleva

(╬) Guido sv. 12. 6. řeholník, sv. Guido Vagnotelli, * 1190 Cortona, + 12. 6.1250 Cortona v Itálii, žák sv. Františka z Assisi, v r. 1211 byl vysvěcen na kněze a stal se kazatelem, svatořečen 227. papežem Řehořem XIII. v r. 1583, Kvido, Quido.

(╬) Gumar sv. 11.10. poustevník, sv. Gumar z Nivesdoncku, * 710 Emblehem v Belgii, + 775 Lier v Belgii, rytíř na dvoře Pipina Mladšího (Krátkého), měl manželku, která trápila služebnictvo v době jeho nepřítomnosti, po návratu z polního tažení se omluvil poddaným a odešel do lesa, kde žil jako poustevník, začal kácet stromy na poustevnu, jednou skácel strom a jeho majitel ho chtěl žalovat, on se modlil celou noc a příští den stál strom na svém místě, později založil klášter v Lieru u Antverp, patron dřevorubců.  

(╬) Gumbert sv. 15. 7. biskup, sv. Gumbert, + 790 Ansbach v Bavorsku, na svém pozemku po rodičích založil klášter, v r. 786 ho věnoval králi Karlu Velikému a ten ho dal würzburskému biskupství a opata jmenoval biskupem, Guntpert

(╬) Gundekar sv. 2. 8. biskup, sv. Gundekar z Eichstättu, * 10. 8.1019, + 2. 8.1075, Gunzo

(╬) Gundelinda sv. 28. 3. abatyše, sv. Gundelinda, * 680 Alsasko, + 750 Niedermünsteru v Alsasku ve Francii, dcera vévody, stala se abatyší v klášteře se špitálem, který založila r. 707 její teta Otilie

 (╬) Gunther sv. 9.10. opat a poustevník, sv. Gunter z Niederaltaichu a z Hartmanic, * 955 Schwarzburg v Durynsku (Německo), + 9.10.1045 Dobrá Voda u Hartmanic (u Sušice, původně osada Svatý Vintíř), pocházel z rodu durynského hraběte z Käfernburgu – Schwarzburgu, byl bratrancem císaře Jindřicha II. (13. 7.) a švagrem uherského krále sv. Štěpána I. (16. 8.), jako vysoký úředník uměl německy, latinsky, česky a slovansky, v r. 1000 ve 45 letech se stal benediktinským fraterem (bratrem), odešel na pouť do Říma a v r. 1007 složil sliby v Dolním Altaichu (Niederaltaich) a stal se opatem v Gőllingenu, se svolením nadřízených odešel po třech letech do samoty jako poustevník a u řeky Rinchnach si postavil poustevnu, v r. 1012 se k němu připojilo několik mladíků, dostali od císaře Jindřicha kus pozemku Bavorského lesa, vymýtili les, získali ornou půdu, postavili kostel a poustevna se rozrostla na samostaný klášter Rinchnach.
        V r. 1017 se vydal jako misionář k pohanským Luticům, působil v Uhrách, kde v r. 1018 založil klášter Bakonybel, v letech 1032 – 1034 byl poradcem císaře Konráda II., přátelil se s českým knížetem Oldřichem a jeho synem Břetislavem (syn a vnuk Boleslava II., Oldřichův prastrýc byl sv. Václav), s kterými se znal ještě z pobytu v Řezně a stal se Břetislavovým kmotrem.
        V r. 1040 odešel přes Šumavu do Prášil a v Dobré Vodě u Hartmanic (u Sušice, původně osada Svatý Vintíř) si postavil novou poustevnu, během 25 let patřil k vlivným osobnostem Bavorska a Čech, zemřel ve věku 90 let, jeho tělo přivezl do Prahy kníže Břetislav a břevnovský opat Meinhard (Megihard), který byl jeho spolubratrem v Altaichu, a pohřbil ho v břevnovském klášteře v Praze.
        Od r. 1253 ho chtěli mniši zařadit jako třetího patrona kláštera v Břevnově (sv. Benedikt, sv. Vojtěch), ale jeho kult nebyl uznán, proto bylo zařazeno patrocinium sv. Dionýsia (Diviše). Jeho svátek je v den smrti poustevníka Vintíře 9.10. V r. 1402 potvrdil kult 204. papež Bonifác IX.
        Husité zpustošili klášter i kostel. V r. 1420 převezli mniši jeho ostatky do Police nad Metují, později do Broumova, v r. 1685 byly převezeny zpět do Prahy, na jeho náhrobku z 15. století v kostele sv. Markéty v Břevnově je vyobrazen s knihou a svatozáří.
        V r. 1634 uznal 236. papež Urban VIII. jeho památku od nepaměti, tím ho neoficiálně svatořečil, oficiálně nebyl nikdy svatořečen, jeho jméno zařadil do kánonu (seznamu svatých).
        Usiloval o mír mezi Čechy a Němci, snažil se o smířlivost a zprostředkovával porozumění mezi lidmi, Dobrá Voda byla v letech 1950 – 1990 velitelstvím VVP (vojenský výcvikový prostor) kostel sv. Vintíře z r. 1754 opraven v r. 1992, v r. 2001 byl v kostele instalován skleněný oltář, Günther, Vintíř

(╬) Guntram sv. 28. 3. vyznavač, sv. Guntram, král, * 525 Francie, + 28. 3. 592 Chalon-sur-Saóne, syn krále Chlotara I. a Radegundy Durynské, po otcově smrti dostal Burgundsko, další část říše se rozdělila mezi jeho dva bratry, byl vynikající diplomat, potlačil povstání šlechty a ulevoval poddaným, pro ně zakládal kláštery se špitály, žil velice skromně (♣)(╬) Gustav sv. 2. 8./10. 3. poustevník, starogótsky: Got stavr, Gőtd stawer = opora Gótů, hůl Gotlandu (ochránce Gótů, jižní země Švédů), sv. Gustav, * 810 Švédsko, + 10. 3. 890 Švédsko, národní patron, oblíbené jméno švédských králů, Gusta, Gustava

(╬) Guthilda sv. 21. 2. abatyše, sv. Guthilda z Biblisheimu, sestra benediktinka OSB, + 21. 2.1131 Hagenau v Alsasku ve Francii.

(╬) Gunthilda z Ohrdrufu sv. 8.12. abatyše, sv. Gunthilda z Ohrdrufu, + 760 Ohrdruf v Německu, Cynehilda

(╬) Gunthilda sv. 22. 9. vyznavačka, sv. Gunthilda ze Suffesheimu, + 1050 Suffersheimu v Německu, sloužila jako děvečka na statku, patronka proti malomocenství.